Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

3,5 - letni tok studiów

KIERUNEK ARCHITEKTURA - STUDIA I STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

Instytut Nauk Technicznych oferuje wysokiej jakości kształcenie na kierunkach architektura oraz gospodarka przestrzenna.

            Nauczyciele akademiccy wywodzący się głównie z Politechniki Krakowskiej i Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wspierają działania na rzecz propagowania nowatorskich form i metod projektowania architektonicznego. Wśród nich przeważają przedstawiciele nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki oraz nauk o sztuce w dziedzinie sztuk plastycznych. Wielu uczestniczy w projektach krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych i stowarzyszeń co także przekłada się na różne formy zajęć warsztatowych ze studentami w tym także z rówieśnikami z zagranicy. Na terenie uczelni organizowane są konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz związane z działalnością Naukowych Kół Studenckich Ad Quadratum (od 2009), Modulor (od 2011).

 

            Zajęcia odbywają się w małych grupach, co stwarza dobrą atmosferę. Kadra, dokonując analizy osiąganych efektów uczenia się, także poprzez utrzymywanie kontaktów z absolwentami i wykorzystywanie otrzymanych od nich informacji, doskonali jakość kształcenia, by kształtowanie postaw przyszłych twórców i przygotowanie ich do wykonywania czynności zawodowych było na jak najwyższym poziomie. Od 2009 roku Uczelnia podpisała 23 umowy z zagranicznymi partnerami w ramach programu LLP Erasmus i ERASMUS PLUS, który pozwala na naukę i praktyki za granicą, także po obronie pracy dyplomowej. System opieki dydaktycznej i socjalnej dla studentów pomaga w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z niepełnosprawnością i sytuacjami losowymi. Najlepsi studenci mogą ubiegać się o stypendium rektorskim.

            Kształcenie studentów jest nowoczesne i elastyczne, a program zgodny z między-narodowymi wzorcami opublikowanymi m.in. przez Subject Benchmark Statement, przygotowany przez brytyjską rządową agencję The Quality Assurence Agecy for Higer Education (QAA), które zostały porównane z informacjami uzyskanymi w ramach sieci porozumień międzyuczelnianych oraz przepisami Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Cele zgodne z misją Uczelni to m.in:

  • wychowanie pokoleń szanujących, rozumiejących i twórczo rozwijających tradycję góralskiej ziemi oraz zapewniających jej, a z nią sobie, wszechstronny rozwój;
  • uzyskanie wiedzy z zakresu historii i teorii architektury, teorii urbanistyki, sztuk pięknych, nauk technicznych i nauk humanistycznych oraz umiejętności uczenia się i doskonalenia swojej wiedzy;
  • zdobycie praktycznego przygotowania zawodowego przez uzyskanie szczegółowej wiedzy i umiejętności w zakresie projektowania architektonicznego, urbanistycznego, konserwatorskiego i planowania przestrzennego oraz rozwiązywania problemów funkcjonalnych w stopniu zapewniającym bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów;
  • uzyskanie umiejętności stosowania przepisów i procedur techniczno-budowlanych, a także wiedzy z zakresu organizacji procesu inwestycyjnego i realizacji obiektu architektonicznego oraz integracji planów z projektami planistycznymi w kraju oraz w państwach Unii Europejskiej
  • przygotowanie do pracy zawodowej w pracowniach projektowych architektonicznych i urbanistycznych oraz jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach badawczych i jednostkach zajmujących się doradztwem oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej;

 

Studia pierwszego stopnia.

Studia stacjonarne trwają obecnie siedem semestrów, obejmując 2980 godzin zajęć z wyraźnie większą liczbą godzin przeznaczonych na ćwiczenia o charakterze praktycznym. Obok podstawowych przedmiotów właściwych dla kierunku architektura w programie znalazły się przedmioty: Modernizacja i konserwacja obiektów zabytkowych, Projektowanie lub rewaloryzacja wnętrz, Rewitalizacja zespołów śródmiejskich, Projektowanie regionalne Podtatrza, Architektura ziem górskich oraz Rysunek, Rzeźba i Sztuki plastyczne, a także modelowanie w programach 3D i język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Zdobycie przygotowania zawodowego następuje poprzez uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności we właściwych warunkach dla zakresu działalności zawodowej, w sposób umożliwiający bezpośrednie wykonywanie czynności praktycznych przez studenta i kontakt z rzeczywistymi zastosowaniami różnych metod i technik w realizowanych obiektach architektonicznych, stąd w obecnym programie studiów aż 480 (680- 6 miesięcy) godzin praktyk zawodowych. W wyniku ich realizacji student potrafi m.in. współpracować przy opracowaniu dokumentacji technicznej współuczestniczyć w wykonaniu projektu mieszczącego się w zakresie przepisów techniczno-budowlanych, a także koordynować i organizować prosty proces budowlany.

            Absolwent kierunku architektura otrzymuje tytuł zawodowy: inżynier architekt. Nabyta przez niego wiedza i umiejętności kwalifikują go do pełnienia pomocniczych i współautorskich działań w zakresie projektowania i realizacji obiektów architektoniczno - budowlanych oraz do prac związanych z urbanistyką. Zatrudnienie możliwe jest w biurach projektowych i jednostkach planowania przestrzennego, firmach budowlanych lub w wydziałach urbanistyki, architektury i nadzoru trudniących się planowaniem przestrzennym, programowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji. Absolwent jest gotów do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) i na innych formach dokształcania realizowanych przez uczelnie.

Baza lokalowa

Podhalańska Uczelnia dysponuje bardzo dobrymi warunkami lokalowymi oraz znakomitą infrastrukturą, której wyróżnikiem jest nowoczesne Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne zawierające specjalistyczne, wielofunkcyjne sale dydaktyczne. Pomieszczenia wyposażone są w zestawy aparatury audiowizualnej i projektory multimedialne. W przestronnej, nowoczesnej bibliotece znajduje się 100 stanowisk czytelniczych oraz stanowiska komputerowe. Zbiory biblioteczne liczą ponad 24 tysiące woluminów i ponad 100 tytułów prenumerowanych czasopism. Użytkownicy posiadają dostęp do elektronicznej wersji książek w systemie IBUK LIBRA i in.

Warunki i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Rejestracja elektroniczna od 3 czerwca 2019 r. do 27 lipca 2019 r.

więcej www.ppwsz.edu.pl