Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Bezpieczeństwo narodowe I stopnia

Studia pierwszego stopnia 3-letnie (6-semestralne), profil praktyczny

Moduły specjalizacyjne wybierane po pierwszym roku studiów:

  • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego
  • zarządzanie kryzysowe

Kierunek studiów bezpieczeństwo narodowe poprzez właściwy dobór teorii i praktyki edukacyjnej zapewni przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastającej liczby wyzwań cywilizacyjnych i zagrożeń bezpieczeństwa. Osiągnięcie zakładanych celów edukacyjnych wiąże się ściśle z wychowaniem patriotycznym, obywatelskim, moralnym, obronnym, ekologicznym i fizycznym, które znajdują swój wyraz w realizowanych przedmiotach kształcenia na tym kierunku.

Studia przygotują absolwenta do funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie. Uwzględniając problemy i wyzwania egzystencji w XXI wieku, studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe nie zostały opracowane tylko do zdobycia przez studentów samej wiedzy, umiejętności i kompetencji specjalistycznych, ale uwzględniają również aspekt aksjologii, stanowiącej fundament tworzonych strategii wychowawczych, odnoszących się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Szeroki zakres kształcenia ma ułatwić absolwentom zrozumienie człowieka i jego współczesnych potrzeb. Z tego też powodu w procesie kształcenia duży nacisk kładzie się nie tylko na kompetencje i kwalifikacje zawodowe, ale i na odpowiedzialność moralną oraz postawę etyczną absolwenta. Cechy powyższe są kształtowane poprzez prowadzone wykłady, ćwiczenia, praktyki zawodowe oraz inne działania realizowane w szerokim zakresie.

Absolwenci po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo narodowe z modułem specjalizacyjnym „policja w systemie bezpieczeństwa publicznego” uzyskują wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Potrafią zachować się w sytuacjach zagrożenia, instruować innych oraz udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Posiadają podstawy wiedzy z zakresu prawa, są przygotowani do podejmowania decyzji z zakresu polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozumieją relacje pomiędzy bezpieczeństwem wewnętrznym, porządkiem publicznym, a bezpieczeństwem narodowym.

Posiadając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego absolwent może zostać funkcjonariuszem wszelkich służb mundurowych związanych z bezpieczeństwem państwa, a przede wszystkim Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszem Straży Miejskiej, Służby Więziennej, pracownikiem firm ochroniarskich, funkcjonariuszem Inspekcji Transportu Drogowego, menedżerem i analitykiem ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach i bankach, menedżerem w firmach projektujących i wdrażających systemy i standardy bezpieczeństwa wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Dodatkowo absolwenci modułu policja w systemie bezpieczeństwa publicznego zrealizują zakres treści programu szkolenia podstawowego policjanta, co z chwilą przyjęcia do służby w Policji, uprawnia do odbycia skróconego podstawowego szkolenia zawodowego [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. z 2007 r. nr 126, poz. 877 z późn. zm.)]; minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego realizowanego na studiach wyższych kierunkach prawo, administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, biuro kadr i szkolenia Komendy Głównej Policji.

Absolwenci po ukończeniu kierunku bezpieczeństwo narodowe z modułem specjalizacyjnym „zarządzanie kryzysowe” uzyskują wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i przygotowanie do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami, co umożliwia im zatrudnienie w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego na wielu stanowiskach pracy, począwszy od gminy czy starostwa, aż po województwo. Są ponadto przygotowani w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w różnych służbach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (w tym w wojsku, policji i innych służbach mundurowych), a także pracy w charakterze menedżera bezpieczeństwa.

Dodatkowo absolwenci modułu zarządzanie kryzysowe posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach kierowniczych i dowódczych w strukturach bezpieczeństwa oraz do pracy w administracji rządowej i samorządowej oraz w podmiotach gospodarczych na stanowiskach związanych z:

- planowaniem i realizacją zadań związanych z bezpieczeństwem i  porządkiem publicznym,

- planowaniem i realizacją zadań związanych ze współpracą cywilno-wojskową,

- planowaniem i realizacją zadań z obszaru zarządzania kryzysowego.

[Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 227)]

Ukończenie studiów umożliwi absolwentowi kontynuację kształcenia na studiach drugiego stopnia z zakresu dyscyplin mieszczących się w obszarze nauk społecznych.