rekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

Program studiów i plan studiów

 Dokumenty do pobrania:

Plan studiów podyplomowych <POBIERZ>

 

Celem studiów podyplomowych  Dziedzictwo kulturowe Podtatrza jest:

 • wyposażenie w kompetencje do prowadzenia zajęć regionalnych pozalekcyjnych (dla nauczycieli), pozaszkolnych (dla animatorów kultury, regionalistów). 
 • uświadomienie potrzeby kultywowania tradycji związanych z dziedzictwem kulturowym regionu;
 • uświadomienie roli gwary jako wartości;
 • przygotowanie do współtworzenia życia kulturalnego regionu;
 • kultywowanie góralszczyzny.

 

Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe Podtatrza w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego regionalizmu.

Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy. Mają za zadanie przygotować:

 • nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć z edukacji regionalnej;
 • redaktorów prasy lokalnej do pisania o kulturze regionu (w tym także redagowania tekstów gwarowych);
 • działaczy kultury do prowadzenia warsztatów związanych z kulturą regionu;
 • właścicieli gospodarstw agroturystycznych do promowania kultury regionalnej;
 • instruktorów zespołów regionalnych.

 

Struktura kwalifikacji absolwenta – sylwetka absolwenta dla studiów podyplomowych

Absolwent podyplomowych studiów kwalifikacyjnych Dziedzictwo kulturowe Podtatrza zdobędzie wiedzę dotyczącą:

 • ważniejszych wydarzeń i postaci historycznych Podtatrza;
 • flory i fauny regionu;
 • gwar krain podtatrzańskich;
 • literatury regionalnej;
 • podstawowych wiadomości z zakresu kultury Podtatrza;
 • obyczajowości górali;

oraz umiejętności w zakresie:

 • odczytywania znaków historii na współczesnym Podtatrzu;
 • rozpoznawania charakterystycznych dla regionu gatunków roślin i zwierząt;
 • przyporządkowania tekstu do określonej gwary góralskiej;
 • prowadzenia zajęć muzyczno-tanecznych;
 • kultywowania tradycji regionalnych;
 • wprowadzania ucznia w świat kultury regionalnej;
 • promowania kultury regionu;
 • korzystania z zasobów muzealnych Podtatrza w pracy dydaktycznej;
 • identyfikacji typowych dla góralszczyzny motywów zdobniczych;
 • posługiwania się gwarą w tekście mówionym i pisanym;
 • przygotowania dzieci i młodzieży do konkursów recytatorsko-gawędziarskich.

 

Program studiów

Charakterystyka planu studiów i modułów

Studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele według harmonogramu ustalanego na początku semestru.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: 60.

Po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla studiów podyplomowych Dziedzictwo kulturowe Podtatrza absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym są wyszczególnione przedmioty, liczba zrealizowanych godzin i punkty ECTS, liczba semestrów oraz wynik studiów podyplomowych.

 

Plan studiów podyplomowych obejmuje 5 bloków tematycznych:

Historia

Cele:

 • zapoznanie studentów z przeszłością regionu, którego losy wiążą się z historią różnych narodów;
 • przybliżenie ważniejszych postaci i wydarzeń z historii Podtatrza;
 • kształtowanie umiejętności patrzenia na współczesność regionu przez pryzmat jego historii.

Treści:

Wybrane zagadnienia z zakresu historii Spiszu, Orawy, Podhala, związane z osadnictwem oraz kształtowaniem się tożsamości narodowej na pograniczu, w tym także na pograniczu kultur; ważne wydarzenia historyczne i ich bohaterowie; źródła refleksji historycznej na Podtatrzu

Przyroda i geografia

Cele:

 • zapoznanie studentów z ekosystemami Tatr, Pienin, Gorców i Babiej Góry;
 • uświadomienie konieczności ochrony przyrody regionu.

Treści:

Podstawowe wiadomości z zakresu geografii tej części Karpat (geologia, topografia); wybrane zagadnienia z zakresu flory i fauny typowych dla poszczególnych parków; gatunki endemiczne, gatunki chronione, współistnienie człowieka z przyrodą, ekologia.

Literatura i język Podtatrza

Cele:

 • zapoznanie studentów z gwarami podtatrzańskimi;
 • kształtowanie umiejętności redagowania tekstu gwarowego;
 • zapoznanie studentów z historią i współczesnością literatury regionu Podtatrza.

Treści:

Cechy gwary orawskiej, spiskiej, podhalańskiej, pienińskiej, zagórzańskiej; ortografia gwary; związana z regionem twórczość W. Orkana, K. Tetmajera i S. Witkiewicza; źródła literatury regionalnej; generacje góralskich poetów; główne motywy; gawęda podhalańska.

Kultura

Cele:

 • zapoznanie studentów z tradycjami regionalnymi oraz sztuką ludową;
 • wprowadzenie w zagadnienia związane z muzyką, tańcem i śpiewem;
 • kształtowanie świadomości estetycznej w odbiorze sztuki regionalnej;
 • zapoznanie studentów z formami architektonicznymi typowymi dla regionu.

Treści:

Warsztat etnografa; regionalne tradycje związane z rokiem liturgicznym, życiem rodzinnym oraz uprawą roli; podstawowe kroki tańców góralskich; rodzaje „nut” i śpiewek góralskich; podstawowe zajęcia górali (pasterstwo, rzemiosło), strój; szlak architektury drewnianej; sztuka ludowa Podtatrza; współcześni twórcy.

Etos górala

Cele:

 • wprowadzenie w zagadnienia aksjologii w wymiarze regionu;
 • określenie źródeł stereotypów dotyczących górali.

Treści:

Hierarchia wartości; autorytety; rodzina góralska i jej rola w wychowaniu ku wartościom; mitologizacja i heroizacja górali w literaturze.

Edukacja regionalna

Cele:

 • przekazywanie wiedzy o własnym regionie, uwzględniającej aspekty geograficzne, etnograficzne oraz kulturowe. Usytuowanie tych wiadomości na tle szerszej rzeczywistości narodowej, państwowej i europejskiej;
 • wyposażenie dzieci w świadomość, dotyczącą wartości tkwiących w kulturze duchowej i materialnej regionu w powiązaniu z wartościami narodowymi, państwowymi i ogólnoludzkimi;
 • wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności interpretacji głosowej tekstów gwarowych.

Treści:

Regionalizm, folklor, przekaz pokoleniowy, zakorzenienie, etos górala, dziedzictwo rodowe, kulturowe, religijne, historyczne, system wartości, ludowy styl artystyczny, tradycje i obrzędy, postawy wobec inności oraz związki z literaturą polską utrwalone w tekstach twórców Podtatrza, praca z tekstem gwarowym w szkole, miejsce gwary w edukacji ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, integracja i korelacja treści nauczania.

Plan studiów podyplomowych (pobierz)