Legia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Inżynieria Środowiska
telefon: 18 26 10 730
iis@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 728
dos@ppuz.edu.pl

Dyplomanci

 • Student ma obowiązek złożenia ocenionej pracy dyplomowej ocenionej przez promotora i recenzenta, w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ nie później niż 2 tygodnie przed planowaną obroną wraz z dokumentami i nośnikami wymienionymi w Zarządzeniu nr 3/2019 Rektora PPUZ w Nowym Targu
 • Każda praca dyplomowa poddawana jest procedurze weryfikacji w systemie antyplagiatowym.

 

1. Warunkiem ukończenia studiów i otrzymania dyplomu studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria środowiska jest złożenie pracy dyplomowej inżynierskiej, i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

a)      uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk objętych planem studiów,

b)      uzyskanie ocen pozytywnych z oceny pracy dyplomowej (ocena promotora i recenzenta),

c)      złożenie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów,

3. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją, w skład której wchodzi przewodniczący komisji i dwóch członków komisji.

4. Egzamin obejmuje także  sprawdzenie wiedzy z zakresu tematycznego dla kierunku inżynieria środowiska. Pytania podawane są do wiadomości studentów co najmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem egzaminu inżynierskiego.

5. Na ocenę końcową egzaminu dyplomowego pierwszego stopnia składa się:

- średnia ocen z egzaminów i zaliczeń z całego toku studiów (0,6)

- średnia arytmetyczna ocen pracy dyplomowej inżynierskiej (0,2)

- ocena z egzaminu dyplomowego inżynierskiego (0,2)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • Trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej,  (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: pracę zatwierdzam z podpisem i datą;
 • pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną: imieniem i nazwiskiem Studenta/Słuchacza, nr albumu, kierunkiem studiów; tytuł pracy dyplomowej; w przypadku stwierdzenia róznic pomiedzy pracą na CD, a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej
 • wypełnionej karty obiegowej;
 • dziennika praktyk zawodowych ;
 • czterech identycznych zdjęć do dyplomu (45x65 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem (nie dotyczy Słuchaczy studiów podyplomowych);
 • dowodu opłaty za dyplom 60 zł lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł (opłatę należy uiścić wyłącznie przelewem na konto Uczelni: Bank Zachodni WBK, II Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania

 • Zarządzenie  nr 3/2019 Rektora PPWSZ w sprawie składania prac dyplomowych (pobierz)
 • Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA (pobierz)

 • Wskazówki edytorskie  (pobierz)
 • Załącznik 1 (pobierz) - wzór strony tytułowej
 • Załącznik 2  - wzór opisu płyty CD. Płyta w papierowej kopercie  (pobierz) 
 • Oświadczenie studenta   (pobierz) (oświadczenie należy wpiąć do pracy dyplomowej)
 • Oświadczenie-zgoda studenta na wykorzystanie pracy dyplomowej przez PPWSZ w celach dydaktycznych (pobierz) (oświadczenie należy wpiąć do pracy dyplomowej)
 • Karta obiegowa (pobierz)
 • Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu (pobierz)
 • Wniosek o wpisanie osiągnięć do suplementu (pobierz)

...............................................................................................................................................................................

Zaświadczenia o złożeniu egzaminu dyplomowego, dyplomy oraz suplementy można odbierać w pok. 227 w godzinach dyżuru.