ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Egzamin dyplomowy - licencjacki

 

 

HARMONOGRAM OBRON PRACY LICENCJACKIEJ -->pobierz aktualizacja 28.06.2019

 

 

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ JEST:

ZŁOŻENIEO S O B I Ś C I E w pok. 227 (po zaliczeniu szóstego semestru) - najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony - następującej dokumentacji (w przypadku problemów proszę kontaktować się z Salą Obsługi Studenta w pok. 227) :

 

 1) dziennika praktyk zawodowych (zaliczonego przez opiekuna praktyk PPWSZ);

 2) trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej zgodnej z wymogami Instytutu (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany - niezawierający metalowych elementów, odkładany do teczki akt osobowych Studenta). Prace muszą zostać ostatecznie zatwierdzone przez promotora z adnotacją na --> stronie tytułowej Pracę zatwierdzam z podpisem promotora i datą;

 3) pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, z opisem pliku i płyty drukowanymi literami w następujący sposób: NAZWISKO  I IMIĘ STUDENTA, NR ALBUMU, TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy pracą dyplomową na płycie CD lub DVD a wersją papierową, praca dyplomowa nie zostanie dopuszczona do badania w JSA; --> zarządzenie 2019 

4) wypełnione i podpisane --> oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy  (wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w jednej kopii);

5) Zgoda studenta na korzystanie z jego pracy dyplomowej przez PPWSZ w Nowym Targu (wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w jednej kopii);

6) wypełnionej --> karty obiegowej (do odbioru w pok. 227 lub do pobrania);

7) 4 identycznych zdjęć do dyplomu w rozmiarze 45 mm x 65 mm, podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

8) dowodu opłaty za dyplom (60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Bank Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000).

 

 Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości przystąpienia do obrony pracy magisterskiej

 Osoby, które nie będą przystępowały do egzaminu dyplomowego w pierwszym terminie (lipcu), proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-732 lub w Sali Obsługi Studenta pok. 227.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

 

 PO OBRONIE PRACY LICENCJACKIEJ:

  • Po obronie pracy licencjackiej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 223 A.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

 

 Absolwenci, którzy potrzebują dyplom w jęzku angielskim, muszą złożyć następujęce dokumnenty:

- podanie z prośbą o wydanie dyplomu w jęzku angielskim

- dodatkowe zdjęcie

- opłatę za dyplom 40 zł

 w pok. 223 a, dodatkowe informacje pod nr tel. 18 26 10 702.

 

 Wszyscy absolwenci, którzy będą potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów,  na inną uczelnię proszeni są o dostarczenie druku obowiązującego na tej uczelni. Wzory zaświadczeń należy składać jak najwcześniej w pok. 227, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu.