Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

Egzamin dyplomowy

EGZAMIN DYPLOMOWY - Obrona Pracy Licencjackiej 

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO OBRONY PRACY  DYPLOMOWEJ JEST ZŁOŻENIE O S O B I Ś C I E w Sali Obsługi Studenta pok. 227 (po zaliczeniu ostatniego semestru) na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony następującej dokumentacji:

1) dziennika praktyk zawodowych (zaliczonego przez opiekuna praktyk w PPUZ);

2) trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej zgodnej z wymogami Instytutu (w tym jeden egzemplarz archiwalny termicznie zbindowany niezawierający metalowych elementów - na jednej kartce formatu A4 cztery pomniejszone strony pracy o formacie A5 dwustronnie po dwie na jednej stronie wraz z doklejoną do ostatniej wewnętrznej strony płytą CD z nagraną pracą w formacie pdf), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: Pracę zatwierdzam z podpisem promotora i datą (wymogi i strona tytułowa do pobrania)

3)  trzech egzemplarzy streszczenia pracy dyplomowej wpiętych w każdej z prac (wzór w dokumentach do pobrania);

4) pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną drukowanymi literami: nazwiskiem i imieniem studenta, nr albumu, tytułem pracy; (w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy pracą na płycie CD lub DVD a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej) (zarządzenie)

5) oświadczenie- zgoda studenta na wykorzystanie przez PPUZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w jednej kopii);

6) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (NOWY WZÓR) studenta o samodzielnym wykonaniu pracy (wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w jednej kopii);

7) wypełnionej karty obiegowej (do odbioru w p. 227 lub do pobrania)

8) dowodu opłaty za dyplom (60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000),

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości złożenia pracy i przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

 

Osoby które nie podchodzą do obrony w lipcu proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA

Strona tytułowa pracy

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (NOWY WZÓR)

Oświadczenie- zgoda studenta na wykorzystanie przez PPUZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych 

Streszczenie pracy w każdej z prac

Zarządzenie nr 3/2019 - składanie prac dyplomowych  i poddawanie ich procedurze antyplagiatowej

Karta obiegowa

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

 

Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu

 

§ 28

  1. Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora, nie później niż:

1)        do 15 września – w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim;

2)        do 15 marca – w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym.

  1. Prorektor właściwy ds. studenckich i kształcenia może na wniosek studenta przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej jednak niż o dwa  miesiące, w szczególności z powodu:

1)        długotrwałej choroby studenta potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

2)        niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

 

 PO OBRONIE:

- Po obronie  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wszyscy absolwenci, którzy będą potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów,  na inną uczelnię proszeni są o dostarczenie druku obowiązującego na tej uczelni. Wzory zaświadczeń należy składać jak najwcześniej w pok. 227, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu.

- Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 223 A.

- Absolwenci, którzy chcą dodatkowy dyplom w jęzku angielskim, do dnia obrony muszą złożyć następujęce dokumnenty:

* podanie z prośbą o wydanie dyplomu w jęzku angielskim

* opłatę za dyplom 40 zł

 (szczegółowe informacje pod nr tel. 18 26 10 702).