Student na tropieerasmus weekProjekt NBPdzień otwartyankietaWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE

Egzamin dyplomowy

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO - CZEŚĆ PRAKTYCZNA

Zagadnienia:

 

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO OBRONY PRACY  LICENCJACKIEJ JEST ZŁOŻENIE O S O B I Ś C I E w DOS pok. 227 (po zaliczeniu szóstego semestru)  następującej dokumentacji:

1) dziennika praktyk zawodowych (zaliczonego przez opiekuna praktyk w PPUZ)

2) trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej zgodnej z wymogami Instytutu (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany - wersja archiwalna), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: Pracę zatwierdzam z podpisem promotora i datą (wymogi i strona tytułowa do pobrania)

3)  trzech egzemplarzy streszczenia pracy licencjackiej wydrukowanych na osobnej kartce (wzór w dokumentach do pobrania)

3) pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną drukowanymi literami: nazwiskiem i imieniem studenta, nr albumu, tytułem pracy; (w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy pracą na płycie CD lub DVD a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej) (zarządzenie)

4) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (NOWY WZÓRstudenta o samodzielnym wykonaniu pracy (wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w 1 kopii)

5) oświadczenie - zgoda studenta na wykorzystanie przez PPUZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w jednej kopii)

6) wypełnionej karty obiegowej (do odbioru w p. 227 lub do pobrania)

7) dowodu opłaty za dyplom (60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Bank Zachodni WBK, II Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000),

 

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości złożenia pracy i przystąpienia do obrony pracy licencjackiej.

 

OSOBY, KTÓRE BĘDĄ SKŁADAŁY EGZAMIN LICENCJACKI, A BRAŁY UDZIAŁ W:

- KOŁACH NAUKOWYCH PPUZ (potwierdza opiekun koła)

- KONFERENCJACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ UCZELNIĘ PPUZ (certyfikat uczestnictwa)

- SAMORZĄDZIE STUDENCKIM PPUZ (potwierdza Samorząd p. T1.34, samorząd@ppwsz.edu.pl)

- SENACIE PPUZ (zaświadczenie z Rektoratu)

- KOMISJI STYPENDIALNEJ, REKRUTACYJNEJ PPUZ (zaświadczenie z Działu Nauczania p. 223)

PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE POTWIERDZENIA UCZESTNICTWA - W CELU UJĘCIA TYCH INFORMACJI W SUPLEMENCIE DO DYPLOMU

 

Osoby które nie podchodzą do obrony w lipcu proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-726

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA

Strona tytułowa pracy (NOWY WZÓR)

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (NOWY WZÓR) - wpięte do pracy dypl. - archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w 1 kopii

Zgoda studenta na korzystanie z jego pracy dyplomowej przez PPUZ w Nowym Targu wpięte do pracy dypl. - archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w 1 kopii

Streszczenie pracy licencjackiej - wpięte w każdej z prac

Zarządzenie nr 3/2019 - w sprawie składania prac dyplomowych  i poddawania ich kontroli antyplagiatowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym

Karta obiegowa - składana razem z pracą dyplomową do p. 227

Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

 

§ 24

 

  1. Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora najpóźniej do 30 września ostatniego semestru studiów. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia tej pracy.
  2. Rektor może, na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu, przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o trzy miesiące, w szczególności z powodu:

 

1)        długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

2)        niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

 

 PO OBRONIE PRACY LICENCJACKIEJ:

- Po obronie pracy licencjackiej  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wszyscy absolwenci, którzy będą potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów,  na inną uczelnię proszeni są o dostarczenie druku obowiązującego na tej uczelni. Wzory zaświadczeń należy składać jak najwcześniej w pok. 227, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu.

 

- Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 223 A.

- Absolwenci, którzy chcą dodatkowy dyplom w jęzku angielskim, muszą złożyć następujące dokumenty:

* podanie z prośbą o wydanie dyplomu w jęzku angielskim

* opłatę za dyplom 40 zł

w terminie do 30 dni od daty egzaminu dyplomowego w pok. 223 a (szczegółowe informacje pod nr tel. 18 26 10 702).