Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

  • Trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej,  (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: pracę zatwierdzam z podpisem i datą;
  • pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (część opisowa w jednym pliku PDF, plansze, zdjęcia i inne załączniki graficzne w drugim pliku PDF) (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną: nazwiskiem i imieniem Studenta/Słuchacza, nr albumu, kierunkiem studiów; tytuł pracy dyplomowej; w przypadku stwierdzenia róznic pomiedzy pracą na CD, a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej
  • podpisanego oświadczenia Studenta/Słuchacza (wpiętego do pracy);
  • oświadczenia - zgody studenta na wykorzystanie przez PPWSZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (wpiętego do pracy);

  • wypełnionej karty obiegowej;

  • dziennika praktyk zawodowych (jeśli praktyki są wymagane programem studiów);
  • czterech identycznych zdjęć do dyplomu (45x65 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem (nie dotyczy Słuchaczy studiów podyplomowych);
  • dowodu opłaty za dyplom 60 zł lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł (opłatę należy uiścić wyłącznie przelewem na konto Uczelni: Bank Zachodni WBK, II Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000).

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA  - rok akademicki 2018/19

 

PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

 

 

PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM

  • Po egzaminie dyplomowym student otrzymuje zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje sie tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

  • Dokumentem potwierdzajacym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 222.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.