Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Egzamin magisterski

Terminy obron znajdują się w zakładce Komunikaty <PRZEJDŹ>
 
Wytyczne dotyczące prac magisterskich (pobierz)

 

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA 

(pobierz)

 

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem studiów PPUZ student ma obowiązek złożenia zaakceptowania przez promotora pracy dyplomowej najpóźniej do 30 września ostatniego semestru studiów. 

Rektor może, na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu, przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o dwa miesiące, w szczególności z powodu:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

 

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO JEST ZŁOŻENIE OSOBIŚCIE w Sali Obsługi Studenta 227 (po zaliczeniu ostatniego semestru - najpóźniej 2 tygodnie przed planowaną obroną) następującej dokumentacji:

1) dziennika praktyk zawodowych (zaliczonego przez opiekuna praktyk w PPUZ);

2) dwóch egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej zgodnej z wymogami Instytutu (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany niezawierający metalowych elementów- wersja archiwalna), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: Pracę zatwierdzam z podpisem promotora i datą (wymogi i strona tytułowa do pobrania)

3) dwóch egzemplarzy streszczenia pracy dyplomowej wpiętych w każdej z prac (wzór w dokumentach do pobrania);

4) pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną drukowanymi literami: nazwiskiem i imieniem studenta, nr albumu, tytułem pracy; (w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy pracą na płycie CD lub DVD a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej) (zarządzenie)

5) oświadczenie- zgoda studenta na wykorzystanie przez PPUZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (wpiętego do pracy)

6) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (NOWY WZÓR) studenta o samodzielnym wykonaniu pracy (wpiętego do pracy);

7) wypełnionej karty obiegowej (do odbioru w p. 227 lub do pobrania)

8) 4 identycznych zdjęć do dyplomu w rozmiarze 45 mm x 65 mm, podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

9) dowodu opłaty za dyplom (60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000),

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości złożenia pracy i przystąpienia do obrony pracy magisterskiej.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA 

Strona tytułowa pracy

 

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (NOWY WZÓR)

Oświadczenie- zgoda studenta na wykorzystanie przez PPUZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych 

Streszczenie pracy 

Zarządzenie nr 3/2019 - składanie prac dyplomowych  i poddawanie ich procedurze antyplagiatowej

Karta obiegowa

Regulamin studiów PPUZ w Nowym Targu

Katalog osiągnieć studenta wpisanych do suplementu 

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnieć

 

PRZED EGZAMINEM MAGISTERSKIM

Pieczęć i podpis w karcie obiegowej z KWESTURY można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00 - pok. 236

 

Absolwenci, którzy potrzebują dyplom w języku angielskim, muszą złożyć następujące dokumenty:

- podanie z prośbą o wydanie dyplomu w języku angielskim

- dodatkowe zdjęcie

- opłatę za dyplom 40 zł

 w pok. 223 a, dodatkowe informacje pod nr tel. 18 26 10 702.

 

PO EGZAMINIE MAGISTERSKIM

  • Po egzaminie magisterskim student otrzymuje zaświadczenie  o złożeniu egzaminu magisterskiego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 222.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.