Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka

Finanse i rachunkowość I stopnia

Studia pierwszego stopnia 3-letnie (6-semestralne), profil praktyczny

Studia na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny są prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (UEK) w ramach jednostki wspólnej czyli Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (PONE). Łączą wysokie kompetencje ekonomistów – naukowców i dydaktyków z UEK – jednej z wiodących uczelni ekonomicznych w kraju - z doświadczonymi dydaktykami z PPUZ w Nowym Targu i praktykami i otoczeniem społeczno-gospodarczym Podhala, kształcąc ekonomistów dla potrzeb przede wszystkim regionu, lecz również kraju i otoczenia międzynarodowego zgodnie z zasadą: myśl globalnie, twórz lokalnie. Wartości te są zapisane w porozumieniu o utworzeniu PONE pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu o utworzeniu PONE. Podstawowym celem powołania PONE jest organizowanie współdziałania partnerskich uczelni, poprzez zespolenie grup dydaktycznych i naukowych obu uczelni oraz koordynowanie ich działalności dydaktycznej, badawczej, konsultacyjnej, szkoleniowej i promocyjnej z zakresu nauk ekonomicznych.

Dodatkowym atutem na rynku pracy jest dyplom wspólny studiów prowadzonych wspólnie przez dwie uczelnie tworzące PONE.

Cele są realizowane w ramach następujących zadań:

  • prowadzenie kierunków studiów w dziedzinie nauk społecznych, po spełnieniu wymagań wynikających z przepisów prawa,
  • prowadzenie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształtowania programu studiów w dziedzinie nauk społecznych, w szczególności ukierunkowanych na potrzeby regionu Podhala i polsko-słowackiego obszaru transgranicznego,
  • prowadzenie działalności w zakresie innych form edukacji ekonomicznej oraz usług badawczo-wdrożeniowych, szkoleniowych, konsultacyjnych, eksperckich i innych.

 

Program studiów  odpowiada na potrzeby rynku pracy w regionie, przygotowując kadry do prowadzenia obsługi księgowej i audytorskiej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów, w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, doradztwo podatkowe, obsługa podatkowa firm i ludności, analizy finansowe). Zajęcia w tym zakresie są prowadzone przy współudziale praktyków z biur rachunkowych, biegłych rewidentów i teoretyków z uwzględnieniem kształcenia praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowości w oparciu o programy komputerowe: Optima, Symfonia, Płatnik, Buchalter.

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w biurach podatkowych i rachunkowych, prowadzić rozliczenia finansowe w firmach własnych, rodzinnych, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”. Ukończenie studiów przygotowuje absolwentów nie tylko do podjęcia studiów drugiego stopnia, ale także do starania się o pozyskanie uprawnień doradcy podatkowego, do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych z zakresu finansów, podatków i rachunkowości.

Kierunek studiów odpowiada również na potrzeby rynku w zakresie obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, realizacji analiz ekonomiczno-finansowych oraz biznesplanów w jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich, działalności międzynarodowej, poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego. Przygotowuje absolwentów w tym zakresie nie tylko do podjęcia studiów na drugim stopniu, ale do podjęcia starań o uzyskanie uprawnień doradcy inwestycyjnego oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych. Absolwenci kierunku będą dobrze przygotowani do prowadzenia własnego biznesu oraz pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w warunkach wysokiej konkurencji na rynku, zmienności uwarunkowań makro- i mikrootoczenia oraz dynamicznej modyfikacji potrzeb rynku. Zakładanymi kompetencjami miękkimi absolwentów tego kierunku będą: umiejętność elastycznego reagowania na zmiany rynkowe, kierując się zasadą maksymalizacji wartości dla klienta oraz aktywne i kreatywne podejście do zachodzących procesów na rynku i w środowisku społecznym.

STACJONARNE STUDIA DUALNE na kierunku finanse i rachunkowość 

Cechą charakterystyczną jest łączenie studiów ze stażem zawodowym u pracodawców w formie studiów naprzemiennych. Stworzenie tej formy studiów na kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez pracodawców  w stosunku do programów kształcenia w uczelni wyższej. Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość, realizowane w PONE są innowacyjnym rozwiązaniem w skali kraju.

Typowe studia dualne są realizowane we współpracy z jednym dużym pracodawcą. Na Podhalu takich dużych pracodawców nie ma, dlatego wprowadzono innowacyjny model rozproszony.  Studenci dualni odbywają więc staże u różnych pracodawców, obecnie PONE ma podpisanych 18 umów z biurami rachunkowymi i podatkowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami gospodarczymi. Jest to logistycznie trudne, za to elastyczniej przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy.

Cechą charakterystyczną kwalifikacji, jakie powinien osiągnąć absolwent kierunku finanse i rachunkowość jest połączenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu różnych specjalności ekonomicznych: rachunkowości, finansów, zarządzania i ekonomii, a także dyscyplin komplementarnych (np. matematyki, informatyki), pozwalających na rozpoznawanie, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów gospodarczych w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządu terytorialnego w skali regionu, kraju i na arenie międzynarodowej, zgodnie z zasadą „twórz lokalnie, myśl globalnie”. Zakres i głębia oraz kompletność perspektywy poznawczej i zależności, a także kontekst ekonomiczno-finansowy oraz społeczno-kulturowy, rozpatrywany jako uwarunkowania i skutki określonych działań przedsiębiorczych, oferowanych w ramach modułów nauczania związanych z wiedzą, stanowią fundament teoretyczno-poznawczy, przygotowujący absolwenta do nabywania konkretnych umiejętności praktycznych, wyznaczonych przez profil kształcenia ekonomiczno-finansowego na omawianym kierunku studiów. Uzupełnieniem prowadzonych studiów są szkolenia specjalnie dedykowane dla profilu praktycznego, potwierdzone certyfikatem potwierdzającym znajomość obsługi programów komputerowych: „Optima”, „Płatnik”, „Statistica” itp.

Celem kształcenia praktycznego (ćwiczenia praktyczne, praktyki i staże) na wyżej wspomnianym kierunku jest zdobycie przez absolwentów umiejętności wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu różnych problemów ekonomiczno-finansowych i wykonywaniu konkretnych zadań w przyszłej pracy zawodowej, a także w pełnieniu przez nich przyszłych ról społecznych i zawodowych w zmieniającym się i innowacyjnym otoczeniu społeczno-gospodarczym biznesu. Znajomość specjalistycznej terminologii ekonomiczno-prawnej oraz języków obcych na poziomie B2, umożliwi absolwentom komunikację odbiorczo-nadawczą w skali globalnej, poprzez posiadanie umiejętności podejmowania i prowadzenia dyskusji o problemach ekonomiczno-finansowych regionu, kraju i świata, krytyczną i obiektywną ocenę zjawisk gospodarczych, prezentację i argumentację własnych opinii o sytuacji i procesach, jakie mają miejsce w gospodarce. Zajęcia praktyczne przygotowują absolwentów również do planowania, organizowania, motywowania i kontroli realizacji zadań własnych i zespołowych w działalności gospodarczej oraz motywują do zdobywania wiedzy, umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności stanowią podbudowę do przygotowania absolwentów do nabycia kompetencji społecznych, związanych z krytycznym podejściem do stanu posiadanej wiedzy, asertywnością społeczną, pasją ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, kształtowaniem postaw odpowiedzialności zawodowej i społecznej oraz działaniem na rzecz nie tylko własnego, lecz również publicznego interesu. Ważnym elementem edukacji jest kształtowanie postaw odpowiedzialności absolwenta za powierzone zadania zawodowe i społeczne, poszanowanie i kreowanie zasad etyki zawodowej i uczenie respektowania tych zasad od innych, z jednoczesnym poszanowaniem dorobku i tradycji wyuczonego i wykonywanego zawodu, macierzystych uczelni oraz tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu, niezależnie od tego, w jakim miejscu świata będą te role pełnić. Najlepsi absolwenci powinni nie tylko wykazywać cechy przywódcze, lecz również umieć wykorzystać te zdolności do inicjowania przedsiębiorczości, działalności na rzecz środowiska regionalnego, krajowego i globalnego oraz pobudzać i motywować innych do działań przedsiębiorczych i kreatywnych.

Absolwent kierunku finanse i rachunkowość posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów finansowych i zarządzania finansami w tych strukturach. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej. Ważnym atutem proponowanego kierunku studiów wobec uczelni o profilu ogólnoakademickim jest 16-tygodniowy, bardzo bogaty, program praktyk zawodowych przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie, z możliwością zwiększenia liczby godzin tych praktyk. W trakcie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych student zdobędzie następujące umiejętności:

a) pozna zasady i procedury związane z założeniem firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej,

b) będzie umiał dokonywać rozliczeń podatkowych,

c) będzie znał obsługę komputerową podstawowych programów księgowych,

d) będzie potrafił dokonać oceny kosztu finansowania działalności gospodarczej,

e) nabędzie umiejętności pracy w zespole oraz będzie umiał rozwiązywać problemy w firmie,

f) pozna rzeczywiste funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

Udział w praktykach zawodowych i stażach obejmuje aktywne uczestnictwo studenta w identyfikacji sposobu funkcjonowania wybranego przedsiębiorstwa czy instytucji.

Do zadań studenta należy w szczególności zapoznać się z:

- aktami prawnymi i przepisami regulaminowymi podmiotu, jego strukturą organizacyjną

- procedurami funkcjonowania i dokumentowania jednostki,

- zasadami finansowania i budżetowania wewnętrznego,

- relacjami z otoczeniem.

Praktyki i staże studenckie realizowane w ramach PONE zapewniają wysoki poziom zajęć dydaktycznych realizowanych bezpośrednio u pracodawców. Każdy staż i praktyka studencka jest poprzedzona tzw. wizytą studyjną, której celem jest poznanie pracodawcy przez wizytujące zespoły pracowników  uczelni sprawdzających np. warunki pracy, poziom merytoryczny itp. Staże posiadają trzy moduły: biur rachunkowych, jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek gospodarczych.

Program studiów uwzględnia dodatkowo wykłady do wyboru prowadzone w języku angielskim, które przygotują kadrę do pracy na forum międzynarodowym.

Ambitnym planem było uruchomienie od roku 2019 Podhalańskiego Centrum Tutoringu (PCT) w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,  systemu edukacyjnego, który wpisuje się w nurt edukacji zindywidualizowanej, nastawionej na konkretne potrzeby i oczekiwania studentów, realizując przy tym zamierzenia edukacyjne ściśle odpowiadające aktualnym wyzwaniom. Student uczestniczy w zajęciach z tutorem, co pozwala mu poszerzyć dotychczasową ścieżkę kształcenia i rozwoju osobistego. To rozwiązanie umożliwia również ukształtowanie profilu zawodowego studentów, których pomysł na siebie nie mieści się w jednej konkretnej specjalności i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów.

PCT jest  innowacyjną formą na polskim rynku dla studentów, którzy chcą się dodatkowo rozwijać w indywidualny sposób pod kierunkiem certyfikowanego tutora w zajęciach prowadzonych w zindywidualizowanej formie, w relacji: mistrz-uczeń.

Ważnym atutem dla ambitnych i chcących pogłębiać wiedzę absolwentów proponowanego kierunku jest również możliwość kontynuowania kształcenia na II i III stopniu w UEK lub innej uczelni wyższej w kraju lub za granicą, co daje możliwość samorealizacji w szeroko rozumianym zawodzie ekonomisty, a także kontynuowania kształcenia przez całe życie w postaci studiów podyplomowych, szkoleń i kursów dokształcających, wyznaczających dalszą ścieżkę doskonalenia zawodowego i osobistego przez całe życie.