ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki.

Fundacja realizuje je poprzez:

  • przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców,
  • przyznawanie subwencji na modernizację warsztatów naukowych i ochronę zbiorów naukowych,
  • przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej,
  • inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje).

Fundacja coraz aktywniej angażuje się także we wspieraniemiędzynarodowej współpracy naukowej, w działania ułatwiające wymianę myśli naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych

Zasady przyznawania wsparcia przez Fundację: https://www.fnp.org.pl/o_fundacji/misja-i-statut/

 

 

Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)

Opis programu

Środki na stworzenie w Polsce nowych instytucji badawczych (innowacyjnych centrów doskonałości), w których wybitni naukowcy, niezależnie od narodowości, będą prowadzić wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych.

Termin składania aplikacji

Konkurs 10/2018 edycja ogólnopolska:
zakończenie naboru I części wniosku: 29 czerwca 2018 r.
zakończenie naboru II części wniosku: 10 sierpnia 2018 r.
zakończenie naboru III części wniosku: 14 listopada 2018 r.
Złożenie II i III części wniosku jest możliwe jedynie po otrzymaniu zaproszenia do składania kolejnych części wniosku od koordynatora programu.

Konkurs 12/2018 edycja dla wnioskodawców spoza województwa mazowieckiego:
zakończenie naboru I i II części wniosku: 14 września 2018 r.
zakończenie naboru III części wniosku: 16 listopada 2018 r.
I i II część składane są jednocześnie. Złożenie III części wniosku jest możliwe jedynie po otrzymaniu zaproszenia do składania kolejnych części wniosku od koordynatora programu


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TEAM-NET

Opis programu

Program TEAM-NET oferuje jednostkom naukowym środki na finansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców.

Termin składania aplikacji

Wnioski do konkursu będą przyjmowane od 1 do 31 października 2018


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

TEAM

Opis programu

Granty na projekty zespołowe prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

TEAM-TECH

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

TEAM-TECH Core Facility

Opis programu

Granty dla zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Do konkursu przyjmowane będą projekty trwające do 36 miesięcy o budżecie w wys. ok. 3 500 000 zł.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

TEAM-TECH Core Facility Plus

Opis programu

Granty dla zespołów prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z opracowaniem lub rozwojem usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 18 miesięcy o budżecie w wys. ok. 1 500 000 zł. Wnioskodawca na etapie składania aplikacji proponuje 2-3 osobowy zespół.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

FIRST TEAM

Opis programu

Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia. 

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

HOMING

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

POWROTY

Opis programu

Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy.

Termin składania aplikacji

Nie przewiduje się kolejnych konkursów w 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

START

Opis programu

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Termin składania aplikacji

Nabór do konkursu START 2019 rozpocznie się w połowie września 2018 r.
Termin składania wniosków upływa 31 października 2018. O uznaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest na początku maja 2019 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MISTRZ

Opis programu

Subsydia profesorskie mające na celu wspieranie wybitnych uczonych: umożliwienie im intensyfikacji prowadzonych dotychczas prac badawczych lub podjęcie nowych kierunków badań.

Termin składania aplikacji

Tryb nominacji - konkurs zamknięty.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Stypendium im. Aleksandra von Humboldta

Opis programu

Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta dla wybitnych uczonych niemieckich planujących pobyt badawczy w polskiej jednostce naukowej.

Termin składania aplikacji

Wnioski do kolejnego konkursu w programie Fundacja będzie przyjmować od 15 czerwca do 1 października 2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Opis programu

Wyróżnienie młodych uczonych, niezależnie od narodowości, posiadających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Termin składania aplikacji


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MONOGRAFIE

Opis programu

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Termin składania aplikacji

Następny termin składania aplikacji to 03.12.2018 r.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

MONOGRAFIE – Adiustacje

Opis programu

Finansowanie adiustacji językowej prac przygotowanych do wydania w jednym z języków kongresowych przez wydawcę zagranicznego. Konkurs realizowany w ramach programu MONOGRAFIE.

Termin składania aplikacji

Konkurs jest realizowany w trybie ciągłym.


CZYTAJ WIĘCEJ »
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

IDEE DLA POLSKI

Opis programu

Stypendia dla laureatów ERC Starting Grant – konkursów prowadzonych przez Europejską Radę Nauki (ERC) – którzy zamierzają realizować badania naukowe w Polsce.

Termin składania aplikacji

Prosimy o bezpośredni kontakt z koordynatorem programu.


CZYTAJ WIĘCEJ »