ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 będzie kolejnym programem ramowym UE w zakresie badań i innowacji. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2014-2020, a budżet planowany jest na ok. 80 mld euro.

Program skupia się na realizacji trzech celów strategicznych:

 1. Wspieranie jakości naukowej w Europie (budżet: 25,6 mld euro);
 2. Zapewnienie przedsiębiorcom europejskim wiodącej pozycji w zakresie innowacji przemysłowych (17,9 mld euro);
 3. Wyzwania społeczne, które skupiają się wokół następujących obszarów (31,7 mld euro):
 • zdrowie, zmiany demograficzne,
 • bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo, badania morskie oraz gospodarka ekologiczna,
 • bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia,
 • inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport,
 • działania w obszarze klimatu, efektywna gospodarka zasobami i surowcami,
 • integracyjne, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwa.

Decyzja Rady ustanawiająca program szczegółowy wdrażający program "Horyzont 2020" - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów

 

Jak uczestniczyć w programie Horyzont 2020?

Jak uczestniczyć w programie Horyzont 2020?

Participant Portal to strona przygotowana przez Komisję Europejską, którą polecamy zarówno doświadczonym uczestnikom programów ramowych, jak i tym, którzy stawiają pierwsze kroki w staraniach o finansowanie badań naukowych.

To specjalny portal dla uczestników, gdzie znajdą Państwo informację o tym, jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań UE; jak znaleźć  konkurs i partnerów. Znajdą Państwo tam narzędzia, które umożliwią złożenie wniosku, a potem przygotowanie raportu .

Zasady uczestnictwa

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 zostały znacząco uproszczone w porównaniu z zasadami obowiązującymi w poprzednich programach ramowych, poprzez wprowadzenie m.in.:

 • jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników
  • podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych – do 100% kosztów kwalifikowanych
  • dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%)
 • stałego ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych
 • kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania
 • braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie
 • szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta
 • zasady, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 8 miesięcy
 • zmodyfikowanej strategii w zakresie audytów, nakierowanej na zapobieganie nadużyciom
 • zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

W programie Horyzont 2020 utrzymane zostały generalne zasady uczestnictwa stosowane w poprzednich programach ramowych, tj.:

 • projekty będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym
 • we wskazanych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne: granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), niektóre działania Marii Skłodowskiej-Curie, instrument dla MŚP oraz działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA)
 • najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej
 • jakość projektów będzie oceniana przez niezależnych ekspertów
 • podstawowe kryteria oceny  to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość)
 • projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value)

 

źródło: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=14135