Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

INFORMACJE O STUDIACH

 

Stopień magisterski jest kontynuacją kształcenia w ramach „turystyki i rekreacji” na stopniu licencjackim. Celem drugiego stopnia jest poszerzenie zakresu treści programowych o te, które nie są ujęte w programie kształcenia na studiach pierwszego stopnia, a są niezbędne dla wysoko kwalifikowanej kadry zawodowej z zakresu turystyki i rekreacji. Dla lepszego dopasowania do zainteresowań kandydatów, na studiach magisterskich proponujemy moduły specjalizacyjne : „zarządzanie walorami turystycznymi” i „rekreację zdrowotną”. 

 

Studia II stopnia trwają ogółem dwa lata (cztery semestry), moduł specjalizacyjny wybierany jest pod koniec pierwszego roku studiów, a realizowana jest w czasie drugiego roku studiów. Studia kończą się egzaminem magisterskim, po uprzednim przedłożeniu pracy dyplomowej (magisterskiej), która realizowana jest w ramach seminarium magisterskiego na drugim, trzecim i czwartym semestrze.

 

Przykładowe przedmioty wspólne: „Regiony turystyczne”, „Transport w turystyce”, „Zarządzanie biznesem turystycznym i rekreacyjnym”, „Prawo gospodarcze”, „Polityka turystyczna i rekreacyjna”, „Metodologia pracy naukowej”, „Informatyka w turystyce i rekreacji”.

 

Przykładowe przedmioty z modułu „Zarządzanie walorami turystycznymi”: „Inwestycje turystyczne”, „Turystyczne walory środowiska przyrodniczego i ich wykorzystanie”, „Turystyka kulturowa”, „Geoparki”,  „Innowacyjne formy turystyki”, „Społeczne problemy rozwoju turystyki”, „Zarządzanie turystyką na obszarach chronionych”, „Rozwój zrównoważony w turystyce”.

 

Przykładowe przedmioty z modułu „Rekreacja zdrowotna”: „Nowoczesne formy rekreacji”, „Organizacja i funkcjonowanie ośrodków SPA”, „Usługi SPA”, „Turystyka osób niepełnosprawnych”, „Programy zdrowego stylu życia”, „Turystyka uzdrowiskowa”.

 

Na studiach magisterskich, praktyki studenckie realizowane są w wymiarze 360 godzin i obejmują następujące formy:

 

1)     Praktyka zawodowa 200 godzin

 2)     Praktyka specjalizacyjna 160 godzin