Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Informacje ogólne

Kierunek: Filologia

Studia I stopnia trwają 6 semestrów i prowadzone są w trybie  stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Wybór specjalności następuje po I semestrze.

Specjalności:

Filologia angielska nauczycielska

Filologia angielska tłumaczeniowa

Filologia angielska z językiem niemieckim

Absolwenci  wszystkich specjalności otrzymują tytuł zawodowy licencjata uprawniający do kontynuowania nauki na studiach II stopnia, kierunek: filologia angielska.

 

Wybrane przedmioty dla wszystkich specjalności:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Kultura brytyjska
 • Historia Wielkiej Brytanii
 • Kultura USA
 • Historia USA
 • Psycholingwistyka
 • Literatura brytyjska
 • Literatura USA

 

Filologia angielska nauczycielska: studenci poznają teorię i praktykę nauczania języka angielskiego, zdobywają wiedzę psychologiczną i pedagogiczną. Dyplom licencjata PPWSZ  uprawnia do nauczania tego języka w przedszkolach i szkołach podstawowych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Ponieważ język angielski coraz powszechniej nauczany jest już na etapie przedszkolnym, a następnie przez wszystkie pozostałe stopnie edukacji, zarówno w państwowych placówkach oświatowych, jak i  w licznych szkołach językowych, absolwenci nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia

 Wybrane przedmioty:

 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego
 • Psychologia ogólna
 • Pedagogika ogólna
 • Emisja głosu

 

Filologia angielska tłumaczeniowa: podstawowym zadaniem specjalności tłumaczeniowej jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych tłumaczy języka angielskiego. Studenci, dzięki  pracy nad rozmaitymi typami tekstów użytkowych i literackich, są przygotowywani do pracy przekładowej w obrębie różnych dziedzin zawodowych. Nabyte, praktyczne umiejętności przekładu pozwolą na rzetelne dokonywanie tłumaczeń zarówno pisemnych, jak i ustnych z zakresu prawa, medycyny, techniki oraz biznesu. Absolwenci specjalności będą mogli ubiegać się o pracę w charakterze tłumacza w urzędach administracji publicznej, w przedsiębiorstwach, w instytucjach kultury, w biurach tłumaczeń oraz innych placówkach sektora usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury danego obszaru językowego, by wspomnieć tylko o branży turystycznej czy handlowej.

Wybrane przedmioty:

 • Językowe podstawy edytorstwa
 • Przekładoznawstwo w medycynie i technice
 • Przekład audiowizualny
 • Gramatyka kontrastywna

 

Filologia angielska z językiem niemieckim: wybór specjalizacji język + język umożliwia systematyczny rozwój słownictwa
i komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem pojęć z zakresu kultury, turystki, biznesu, geografii turystycznej. Praktyczne zajęcia z języka angielskiego i języka  niemieckiego dają możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności redagowania korespondencji handlowej, sporządzania umów, prowadzenia negocjacji, uczestniczenia w rozmowie kwalifikacyjnej oraz posługiwania się tymi językami w miejscu pracy.

Pragniemy wykształcić absolwentów legitymujących się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W ramach tej specjalności studenci przygotują się i przystąpią do egzaminu państwowego z języka niemieckiego (Zertifikat Deutsch) na poziomie B1 (dla grup początkujących) i B2 (dla grup zaawansowanych). Egzamin ten jest uznawany na całym świecie, a dla europejskich pracodawców oraz instytucji edukacyjnych jest poświadczeniem kwalifikacji językowych.

Wybrane przedmioty:

 • Kultura Niemiec
 • Kultura Austrii i Szwajcarii
 • Praktyczna Nauka Jezyka Niemieckiego - język zpecjalistyczny
 • Praktyczna Nauka Jezyka Niemieckiego - integrierte Sprachfertigkeiten

 

Charakterystyka kształcenia:

Pragniemy wykształcić absolwentów reprezentujących bardzo wysoki poziom przygotowania filologicznego oraz praktycznego, którzy zadbają o ciągłe  podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych  i podejmą  wysiłek propagowania znajomości języków obcych wśród lokalnej społeczności.

Studia I stopnia pozwalają absolwentowi legitymować się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu nauczyciela lub tłumacza. Nasi absolwenci zdobywają podstawową wiedzę o historii, literaturze i kulturze krajów anglojęzycznych oraz posiadają kompetencje interdyscyplinarne pozwalające na wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. W trosce o uzyskanie jak najlepszych efektów kształcenia, nasza Uczelnia zdecydowała się zatrudnić pracowników spełniających najbardziej rygorystyczne wymogi naukowe i dydaktyczne. Kadrę naukową filologii angielskiej tworzą doświadczeni wykładowcy z wieloletnią praktyką nabytą w dużych ośrodkach akademickich.

Filologia angielska, dzięki świetnie opracowanemu programowi studiów, doskonale wpisuje się w zapotrzebowania rynku pracy.  Studia filologiczne warto także wybrać dla uzupełnienia nabytych kwalifikacji zawodowych. Fizjoterapeuta, architekt, pielęgniarka lub specjalista ds. turystyki i rekreacji posługujący się biegle językiem angielskim z pewnością będzie bardzo pożądany przez pracodawców w Polsce i na terenie Unii Europejskiej.