Rektorrekrutacja 20 21rekrutacja2020rachunkowość i analitykaperspektywydziennikarstwo nowoscProjekt NBPBaner FE

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie w/s powołania Komisji socjalnej z dnia 27 lipca 2018 r  (pobierz)

Podstawą przyznania pomocy socjalnej finansowanej z Funduszu jest wniosek uprawnionego, poparty oświadczeniem uprawnionego o jego sytuacji życiowej i rodzinnej (w szczególności w przypadku ubiegania się o pomoc, o której mowa w § 5 pkt 5) oraz o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie.

 

Dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego  przez pracownika we własnym zakresie (tzw. wczasy pod gruszą)

 • Osoba ubiegająca się o dofinansowanie składa wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia oraz oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie.

 • Wysokość dopłat do form wypoczynku określona jest w tabeli (pobierz)

 • Dla pracowników czynnych zawodowo podstawą do przyznanego im ekwiwalentu za wypoczynek organizowany we własnym zakresie jest potwierdzenie faktu udzielenia urlopu wypoczynkowego w wymiarze, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych przez właściwą komórkę organizacyjną Pracodawcy oraz złożenie oświadczenia o dochodach na członka rodziny.

 • Wnioski o dofinansowanie do form wypoczynku należy składać w Dziele Kadr najpóźniej w ciągu 30 dni, licząc od ostatniego dnia wypoczynku.

 • Wniosek o dofinansowanie wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie (pobierz)

 

Pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe

 • Podstawą udzielenia pożyczki z Funduszu jest pisemny wniosek pracownika o udzielenie mu świadczenia sporządzony na obowiązującym druku  oraz - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku - zawarcie umowy. Zawarcie umowy wymaga wskazania dwóch poręczycieli, będących pracownikami Uczelni.

 • Wysokość oprocentowania od kwot udzielonych pożyczek wynosi 3% w skali roku.

 • Przyjmuje się, że maksymalna wysokość pomocy na poszczególne cele mieszkaniowe:

a)  na zakup lub budowę domu oraz zakup mieszkania  - 10.000 złotych

b)  na zaadaptowanie pomieszczeń niemieszkalnych na lokale mieszkalne lub na przystosowanie lokali mieszkalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 10.000 złotych,

c)  na modernizację lub remont mieszkania albo domu jednorodzinnego - 5.000 złotych.

 • Wniosek o przyznanie pożyczki należy składać w pok. 329

 

Bezzwrotna pomoc finansowa

Bezzwrotna pomoc rzeczowa i pieniężna może być przyznawana pracownikom, emerytom oraz rencistom uprawnionym do korzystania z Funduszu w następujących przypadkach:

 • indywidualnych zdarzeń losowych, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby, śmierci osoby bliskiej,

 • trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub życiowej,

 • w przypadku okresowo występujących trudności materialnych czy życiowych uprawnionego.

 • Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy składa wniosek oraz stosowne zaświadczenia.

 • Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej (pobierz)

 • Wniosek o przyznanie zapomogi należy składać w pok. 329.

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję iż:

1) Administratorem danych osobowych jest: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71 34 – 400 Nowy Targ

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią Barbarę Kołacz –  z którym można skontaktować się poprzez e-mail:  iod@ppuz.edu.pl  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

- celu korzystania prze Panią/Pana z świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o ZFŚS lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Pracodawcę obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a, c, f art. 9 ust. 2 lit.b, h RODO

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do korzystania przez Panią/Pana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz wynikający z przepisów prawa w szczególności prawa pracy, prawa ubezpieczeniowego i prawa podatkowego

6) Pani/Pana  dane  osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,

- operatorzy pocztowi i kurierzy,

- banki w zakresie realizacji płatności,

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędnych do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

- organy i podmioty uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi automatycznego podejmowania decyzji.

11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana obowiązkowych danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z ZFŚS.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarznia danych osobowych (plik do pobrania)