Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

 STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA- MAGISTERSKIE

I ROK  STUDIA STACJONARNE - opiekun roku- dr Paulina Jabłońska

1. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu § 8 ust. 2 pkt. 11, Student jest zobowiązany do terminowego przedkładania w Sali Obsługi Studenta wymaganych dokumentów. Proszę pilnie dostarczyć do pok. 227, zaświadczenie lekarskie uprawniające do kontynuowania studiów na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz potwierdzenie szczepienia WZWB.

 **************************************************************************************************************

II ROK STUDIA STACJONARNE - opiekun roku - mgr Maria Półtorak

**************************************************************************************************************

ABSOLWENCI

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 223a.

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komunikaty ogólne:

1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenia najważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów.POBIERZ

2. Studenci, którzy odrabiają praktyki oraz zajęcia praktyczne w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu muszą mieć aktualne zaświadczenia od lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenie z badań (wymaz z nosa) przeprowadzonych na obecność MRSA – gronkowca złocistego opornego na metycylinę (koszty badania pokrywa student - koszt badania 50 zł, w przypadku wyniku pozytywnego 65 zł). Zaświadczenie należy przedstawić opiekunowi praktyk wyznaczonemu z ramienia Szpitala. Badanie można zrobić w Zakładzie Mikrobiologii (koło poradni specjalistycznych) Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu (godz.: 7:00 – 17:00 od poniedziałku do niedzieli)

3.Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja

4. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

5. Projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy- plakat. Warsztaty realizowane w ramach projektu trwać będą po dwa dni, a uczestniczyć w nich będzie śr. 16 osób.

https://reaxum.eu/graduaton/ - link do strony internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Joanna Reśczak

Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

tel. 18 26 10 737 pok. 325

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odbiór elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów I roku będzie możliwy:

  1. Od dnia 8.10.2019r. w przypadku studentów zakwalifikowanych na studia w I rekrutacji (czerwiec-lipiec);
  2. Po dniu 15.10.2019r. w przypadku studentów zakwalifikowanych na studia w II rekrutacji (sierpień – wrzesień)

 

Przedłużanie ważności elektronicznych legitymacji studenckich dla studentów wyższych roczników możliwy będzie po dniu 21.10.2019r.