Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Architektura I stopnia
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych

Kierunek Architektura
telefon: 18 261 07 29
int@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppuz.edu.pl

Krakowskie wykłady - 2016 r. kwiecień

Dyrekcja Instytutu Nauk Technicznych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu wyraziła zgodę na przeprowadzanie w dniach 1 i 6 kwietnia 2016 r. wykładów terenowych w zespołach zabytkowych i obiektach muzealnych Krakowa w ramach obowiązkowych zajęć dydaktycznych z zakresu Historii Kultury i Sztuki, Historii Architektury Polskiej i Historii Architektury Powszechnej. Od paru lat stało się to miłym dla studentów zwyczajem. Wzięło w nich udział 33 studentów stacjonarnych i 5 niestacjonarnych semestru IV, II roku studiów (rok akad. 2015/2016) pod staranną opieką wykładowcy mgr. inż. arch. Agaty Bentkowskiej. Poznawanie z autopsji dziedzictwa kultury narodowej Krakowa rozpoczęło się od wejścia do wnętrz wystawowych „Wawel Zaginiony”, dzięki wsparciu udzielanemu przez kustosza wystawy Panią dr. Beatę Kwiatkowską-Kopka, za co pragnę w imieniu studentów wyrazić głęboką wdzięczność. Dało to możliwość zapoznania uczestników z najstarszymi dziejami architektury wzgórza wawelskiego od czasów powstania wczesnośredniowiecznej rotundy śś. Feliksa i Adaukta wzniesionej z drobnoziarnistych podkarpackich jasnoszarozielonkowatych płyt piaskowcowych. Empiryczne doświadczenie „podróży w czasie” objęło okres kształtowania romańskich struktur I i II katedry wawelskiej, kościoła św. Gereona, poprzez relikty palatium książęcego, romańskich budowli obronnych formowanych z płytek wapieni w technice opus incertum, a późniejwiększych brył z użyciem regularnych ciosów. Wystawa eksponuje kolejne fazy gotyckiej przebudowy katedry i zamku królewskiego oraz ich przekształceń w czasach działalności architektów włoskich Francesco Florentino i Bartolomeo Berrecciego, dzieje dekoracji Kaplicy Zygmuntowskiej i pałacu królewskiego. Każdego uważnego obserwatora zafascynowały detale architektoniczne renesansowych kapiteli o wczesnej florenckiej proweniencji, znajdujące się w zbiorach lapidarium od czasów restauracji Wawelu z XIX w. Podobnie fascynują gipsowe odlewy w skali 1:1 wielu detali płaskorzeźb kaplicy Zygmuntowskiej wykonane w czasie jej ostatniej konserwacji. Szerszy aspekt polskiej architektury renesansowej omawia artykuł: Związki polsko-włoskie w architekturze doby odrodzenia 1500–1600, Legami polacco-italiani nell’architettura del rinascimento 1500–1600,  O dziejach renesansu Lubelskiego   w: Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, wyd. Polskiej Akademii Nauk O/ Kraków, strona internetu: http://teka.pk.edu.pl/ zakładka: tomy czasopisma, tom XLIII 2015. (zał.1).

Ogląd dziedzińca arkadowego zamku królewskiego i wnętrz katedry Wawelskiej stanowiącej palimpsest dziejów form architektury polskiej umożliwił studentom poznanie z autopsji średniowiecznych sklepień trójpodporowych t.zw. „piastowskich” rozwiniętych ponad prezbiterium katedry i w Kaplicy Mariackiej pw. NMP, a także przemian urządzania katedry w czasach Odrodzenia budowy nagrobków królewskich Jana Olbrachta, Stefana Batorego, a w czasach baroku wzniesienia kaplicy Wazów i konfesji św. Stanisława.

W dalszej części studenci zaznajomili się z zabytkami kultury i sztuki Krakowa idąc ulicą Kanoniczą do placu św. Marii Magdaleny, do romańskiego kościoła św. Andrzeja oraz do barokowej, sklepionej kolebkowo z transeptem i potężną kopułą bazyliki św. Piotra i Pawła, dalej ulicą Grodzką do placu Wszystkich Świętych i wczesno-gotyckich zespołów klasztornych oo. Dominikanów i oo. Franciszkanów, a dalej do Collegium Maius i kościoła św. Anny. Potem idąc wokół plant wzdłuż zachodniej linii dawnych fortyfikacji miejskich udali się na Plac Szczepański pod secesyjny Pałac Sztuki, następnie trasą przez Rynek Główny pod Wieżę Ratuszową, Sukiennice, kościółek św. Wojciecha, bazylikę Mariacką, kościół św. Barbary na plac św. Ducha do kościoła św. Krzyża i Teatru im. Juliusza Słowackiego. W tej części (niekiedy po raz pierwszy) mieli możność poznać z autopsji liczne budowle reprezentatywne dla wszystkich okresów architektury i sztuki polskiej, których wybitną rangę wielokrotnie opisywano w dziejach.   

Każdy student podjął zadanie zilustrowania innowacyjności form architektury Krakowa na wybranym przykładzie poprzez samodzielne opracowanie na form. A3 (dwustronnie) terenowych notatek rysunkowych w zakresie ośmiu okresów rozwoju architektury, sztuki i kultury dotyczących: 1 – architektury obronnej Krakowa okresu piastowskiego z przeł. IX/X w., 2 – z czasów kształtowania się kamiennych technik budowlanych, wczesno romańskich struktur konstrukcyjno-przestrzennych Krakowa  z X/XI w., 3 – obiektów, form rzeźbiarskich i detali architektonicznych romańskiej architektury Krakowa XI/XII w., 4 – wczesnej i rozwiniętej fazy gotyku od poł. XIII do k. XV w., 5 – z okresu renesansu XVI w., 6 – sztuki i architektury baroku z XVII w., 7 – dzieł doby klasycyzmu i romantyzmu XVIII w., 8 – okresu secesji i modernizmu z przeł. XIX/XX w., do pocz. II wojny światowej. Wynik studenckich opracowań rysunkowych zaprezentowane będą na Konferencji Studenckich Kół Naukowych w dn. 14 maja 2016 r. w PPWSZ w Nowym Targu.

Wielogodzinny „akademicki maraton” unaocznił, iż kontakt osobisty z oryginalnymi dziełami sztuki i architektury może mieć korzystny wpływ na znaczny postęp w zdobywaniu wiedzy, w kształceniu umiejętności i kompetencji przyszłego zawodu architekta, zgodnie z XVIII w. postulatem Quodlibet – lub ideą modnych wówczas podróży do  „antycznych ruin”  w celu poznawania  zapomnianych tj. „zabytych” oznak historii i zgłębiania tajników historii i świadectw kultury. 

Tekst: prof. Bonawentura Maciej Pawlicki

Zdjęcia: prof. Bonawentura Maciej Pawlicki oraz Klaudia Figurniak

 

Galeria zdjęć: