ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

Rekrutacja na studia - NOWE kierunki!

 

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Łączy zagadnienia związane z naukami społecznymi w zakresie obronności, polityki oraz prawa. Studenci tego kierunku uzyskują wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego oraz zasad funkcjonowania związanych z nim podmiotów. Są również przygotowani do podjęcia pracy m.in. w administracji publicznej, państwowej i samorządowej, szczególnie w zespołach reagowania kryzysowego, międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych, placówkach dyplomatycznych i konsularnych oraz w instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa. Studenci w ramach programu studiów mają do wyboru moduły zajęć związanych z zarządzaniem kryzysowym lub policją w systemie bezpieczeństwa publicznego.

Dietetyka

Dietetyka 

To jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. anatomii, fizjologii, żywienia w zdrowiu i w chorobie, a także psychodietetyki. Zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych, ale również laboratoriach, szpitalach i poradniach. Studia te dają perspektywę pracy niezwykle rozwojowej, ambitnej, dzięki której można realizować swoje pasje, pracować z ludźmi, jednocześnie mając realny wpływ na ich życie i zdrowie. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie m.in. w klubach fitness, ośrodkach sportowych, poradniach specjalistycznych, oddziałach szpitalnych i firmach farmaceutycznych.

Dziennikarstwo

Dziennikarstwo

Od lat pozostaje kierunkiem cieszącym się dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Adepci dziennikarstwa na PPWSZ w Nowym Targu zdobędą wiedzę i umiejętności umożliwiające im wykonywanie swojego zawodu z prawdziwą pasją i pewnością siebie. Podejmą oni pracę nie tylko w szeroko pojętych mediach, ale również w zawodach związanych z komunikacją społeczną – w przestrzeniach związanych ze stosunkami publicznymi, social media, PR, promocją, reklamą, organizacjami zajmującymi się edukacją medialną. Studenci w ramach programu studiów mają do wyboru dwa moduły zajęć związane z nowymi mediami lub dziennikarstwem lokalnym i środowiskowym.

Praca socjalna

Praca socjalna 

Studenci tego kierunku zdobywają szeroką wiedzę z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, planowania, organizacji i ewaluacji działań pomocowych. W programie studiów położono szczególny nacisk na kształcenie umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych, w tym mediacyjnych. Absolwenci pracy socjalnej znajdą zatrudnienie m.in. jako animatorzy wspólnot lokalnych, doradcy rodzinni, specjaliści od life coachingu, w firmach HR i działach odpowiedzialnych za CSR (społeczną odpowiedzialność biznesu), w organizacjach pozarządowych i instytucjach: samorządowych, promocji zdrowia, pomocy społecznej, a także placówkach socjalizacyjnych, resocjalizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach terapii uzależnień.

Sport

Sport

Uzyskana na tym kierunku wiedza i nabyte umiejętności przygotowują studentów m.in. do programowania, realizacji i wspomagania procesu szkolenia sportowego oraz zarządzania organizacjami sportowymi. Studenci uczą się m.in. w jaki sposób przeanalizować i zaprojektować udział w rywalizacji sportowej, jak samodzielnie opracować dietę sportowca, a także zaprogramować odnowę biologiczną. Chętni mogą skorzystać dodatkowo z możliwości nabycia dodatkowych uprawnień zawodowych: instruktora/trenera sportu w wybranej dyscyplinie, instruktora/trenera przygotowania motorycznego w sporcie, instruktora odnowy biologicznej, instruktora żywienia i suplementacji w sporcie oraz menedżera sportu.