Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Egzamin magisterski - cześć praktyczna i teoretyczna

REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO-CZEŚC PRAKTYCZNA

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOWY MAGISTERSKI - CZEŚĆ PRAKTYCZNA

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH ZAGADNIEŃ NA EGZAMIN DYPLOMOY MAGISTERSKI - CZEŚĆ TEORETYCZNA

WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO OBRONY PRACY  DYPLOMOWEJ JEST ZŁOŻENIE O S O B I Ś C I E w Sala Obsługi Studenta (SOS) pok. 227 (po zaliczeniu ostatniego semestru) na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony następującej dokumentacji

1) dziennika praktyk zawodowych (zaliczonego przez opiekuna praktyk w PPWSZ);

2) trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej zgodnej z wymogami Instytutu (w tym jeden egzemplarz archiwalny termicznie zbindowany niezawierający metalowych elementów - na jednej kartce formatu A4 cztery pomniejszone strony pracy o formacie A5 dwustronnie po dwie na jednej stronie wraz z doklejoną do ostatniej wewnętrznej strony płytą CD z nagraną pracą w formacie pdf), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: Pracę zatwierdzam z podpisem promotora i datą (wymogi i strona tytułowa do pobrania)

3)  trzech egzemplarzy streszczenia pracy dyplomowej wpiętych w każdej z prac (wzór w dokumentach do pobrania);

4) pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną drukowanymi literami: nazwiskiem i imieniem studenta, nr albumu, tytułem pracy; (w przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy pracą na płycie CD lub DVD a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej) (zarządzenie)

5) oświadczenie- zgoda studenta na wykorzystanie przez PPWSZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w jednej kopii);

6) wypełnionego i podpisanego oświadczenia (NOWY WZÓR) studenta o samodzielnym wykonaniu pracy ((wpięte do pracy archiwalnej, po stronie tytułowej, tylko w jednej kopii);

7) wypełnionej karty obiegowej (do odbioru w p. 227 lub do pobrania)

8) 4 identycznych zdjęć do dyplomu w rozmiarze 45 mm x 65 mm, podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

9) dowodu opłaty za dyplom (60 zł – do zapłacenia przelewem na ogólny rachunek Uczelni: Santander, Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000),

10) legitymacji studenckiej

Brak jakiegokolwiek dokumentu oznacza brak możliwości złożenia pracy i przystąpienia do obrony pracy dyplomowej.

 Osoby które nie podchodzą do obrony w lipcu proszone są o zgłoszenie takiej informacji pod nr 18-26-10-733

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wymagania dotyczące przygotowania pracy dyplomowej

Zalecenia JSA ws. wymagań dotyczących formatowania tekstu przed wysłaniem go do JSA

Strona tytułowa pracy wpięte do każdej z prac

Oświadczenie studenta o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (NOWY WZÓR)

Oświadczenie- zgoda studenta na wykorzystanie przez PPWSZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych 

Streszczenie pracy 

Zarządzenie nr 3/2019 - składanie prac dyplomowych  i poddawanie ich procedurze antyplagiatowej

Karta obiegowa

Katalog osiągnięć studenta wpisywanych do suplementu

Wniosek o wpisanie do suplementu nagród i osiągnięć

 

Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu

§ 24

  1. Student ma obowiązek złożenia pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora najpóźniej do 30 września ostatniego semestru studiów. Złożenie pracy dyplomowej jest warunkiem koniecznym do zaliczenia seminarium dyplomowego lub innych zajęć prowadzących do złożenia tej pracy.
  2. Rektor może, na wniosek studenta zaopiniowany przez dyrektora instytutu, przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej o trzy miesiące, w szczególności z powodu:

1)        długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

2)        niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

 

 PO OBRONIE:

  • Po obronie  student może odebrać zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych. Wszyscy absolwenci, którzy będą potrzebować zaświadczenia o średniej z całości studiów lub średniej za ostatni rok studiów,  na inną uczelnię proszeni są o dostarczenie druku obowiązującego na tej uczelni. Wzory zaświadczeń należy składać jak najwcześniej w pok. 227, ponieważ druk podpisuje Dyrektor Instytutu.
  • - Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 223 A.
  • Absolwenci, którzy chcą dodatkowy dyplom w jęzku angielskim, muszą złożyć następujęce dokumnenty:

    * podanie z prośbą o wydanie dyplomu w jęzku angielskim

   * dodatkowe zdjęcie

    * opłatę za dyplom 40 zł