ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Gospodarka Przestrzenna
telefon: 18 261 07 29
int@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 261 07 28
dos@ppuz.edu.pl

Praktyki

Organizacja praktyki na kierunku Gospodarka przestrzenna

1. Wybór miejsca praktyki (z pomocą Opiekuna), którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki

2. Kontakt z Pracodawcą- udając się do Pracodawcy należy wydrukować kartę zgłoszenia oraz przedstawić program praktyki. Po uzyskaniu wstępnej zgody Pracodawcy należy ustalić termin realizacji praktyki. Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z podpisem Pracodawcy należy przedłożyć do akceptacji i podpisu Opiekunowi praktyki z ramienia Uczelni. Opiekun sprawdza czy student jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia na praktyki należy złożyć w Sali Obsługi Studenta pok. 227  do 14 czerwca 2019 r.

4. Na podstawie karty zgłoszenia wystawiane jest skierowanie na praktyki oraz przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPWSZ a zakładem pracy. Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1 egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.

 5 . Student dostarcza do Pracodawcy następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • skierowanie na praktyki;
 • 2 egz. porozumienia do podpisu

Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć praktykę.

Należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać).

6. Po zakończeniu praktyki należy poprosić Pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Ankietę  można  przekazać w zaklejonej kopercie przez studenta do Opiekuna lub przesłać mailem skan ankiety bezpośrednio do Opiekuna.

7. Uzupełniony dziennik praktyk (powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki) oraz uzupełnioną ankietę ewaluacyjną opatrzoną podpisem i pieczątką zakładu pracy (w zaklejonej kopercie) należy złożyć do opiekuna praktyk w wyznaczonym przez opiekuna terminie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Praktyka może zostać zrealizowana w ramach programu Erasmus – o szczegóły należy zapytać opiekuna praktyk

Praca zawodowa studenta może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki, na podstawie pracy zawodowej studenta podejmuje opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki (uzupełnioną właściwą dla rodzaju praktyki ankietą ewaluacyjną). Do wniosku należy dołączyć umowę o pracę.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRAKTYKA ZAWODOWA W BIURZE GEODEZYJNYM - PO II SEMESTRZE STUDIÓW

 •  120 godzin dydaktycznych  (1 miesiąc)

 • Opiekun praktyki: dr inż.Jacek Gniadek

 • Termin praktyki: po sesji egzaminacyjnej -  lipiec,sierpień

 • Program praktyki (pobierz)

 • Karta zgłoszenia na praktyki (pobierz)

 • Dziennik praktyk (pobierz)

 • Ankieta ewaluacyjna (pobierz)

 • Podanie o zaliczenie praktyki w/z z wykonywaną pracą zawodową (pobierz)

 • Informacja o pracy zawodowej studenta  - przy zaliczeniu praktyki w/z z wykonywaną pracą zawodową  (pobierz)

 • Karty zgłoszenia na praktykę z podpisem opiekuna należy złożyć w Dziale obsługi studenta - pok. 227 -  do 14.06.2019 r.

 

PRAKTYKA  ZAWODOWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  - PO IV SEMESTRZE STUDIÓW

 • 120 godzin dydaktycznych - 1 miesiąc

 • Opiekun praktyki: dr hab. inż. Jacek Pijanowski

 • Termin praktyki: po sesji egzaminacyjnej -  lipiec, sierpień

 • Program praktyki (pobierz)

 • Karta zgłoszenia na praktyki (pobierz)

 • Dziennik praktyk (pobierz)

 • Ankieta ewaluacyjna (pobierz)

 • Podanie o zaliczenie praktyki w/z z wykonywaną pracą zawodową (pobierz)

 • Informacja o pracy zawodowej studenta  - przy zaliczeniu praktyki w/z z wykonywaną pracą zawodową  (pobierz)

 • Karty zgłoszenia na praktykę z podpisem opiekuna należy złożyć w Dziale obsługi studenta - pok. 227 -  do 14.06.2019 r.

 

PRAKTYKA ZAWODOWA W BIURZE NIERUCHOMOSCI - PO VI SEMESTRZE STUDIÓW

 • 120 godzin dydaktycznych  (1 miesiąc)

 • Opiekun praktyki: dr inż. Jacek Gniadek

 • Termin praktyki: po sesji egzaminacyjnej -  lipiec,sierpień

 • Program praktyki (pobierz)

 • Karta zgłoszenia na praktyki (pobierz)

 • Dziennik praktyk (pobierz)

 • Ankieta ewaluacyjna (pobierz)

 • Podanie o zaliczenie praktyki w/z z wykonywaną pracą zawodową (pobierz)

 • Informacja o pracy zawodowej studenta  - przy zaliczeniu praktyki w/z z wykonywaną pracą zawodową  (pobierz)

 • Karty zgłoszenia na praktykę z podpisem opiekuna należy złożyć w Dziale obsługi studenta - pok. 227 -  do 14.06.2019 r.

 

System kontroli i zaliczanie praktyk

Praktyka zawodowa powinna odbywać się głównie na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował inżynier planista przestrzenny.

Kierownik placówki, oddziału lub wyznaczony przez niego opiekun o odpowiednim przygotowaniu zawodowym ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki na podstawie ramowego programu praktyk PPWSZ oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta.

Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Podstawą uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się przez studenta z zadań powierzonych przez opiekuna z zakładu pracy lub nauczyciela akademickiego, prowadzenie zapisów w dzienniczku praktyk potwierdzanych podpisem i pieczątką przez opiekuna na kartach tygodniowych oraz dodatkowym wpisem na ostatniej stronie kończącej praktyki.

 

Student zobowiązany jest do:
1.Zaznajomienia się z regulaminem  studenckich  praktyk  zawodowych  i  programem  praktyk  dla danego kierunku i poziomu studiów.
2.Ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a w przypadku kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu dodatkowo od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki.
3.Rzetelnego realizowania programu praktyki, przestrzegania ustalonego u Pracodawcy porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i regulaminu pracy.
4.Przestrzegania  zasad  zachowania  tajemnicy  służbowej  oraz  ochrony  poufności  danych  w zakresie określonym przez Pracodawcę.
5.Bieżącego i prawidłowego prowadzenia dokumentów związanych z praktyką, potwierdzanych podpisem Patrona i pieczątką Pracodawcy.
6.Godnego reprezentowania Uczelni podczas odbywania praktyki.
7.Terminowego rozliczenia się z odbytej praktyki z Opiekunem.