Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Praktyka zawodowa

Realizacja praktyk zawodowych

Regulamin praktyk (pobierz)


1. Praktyka inwentaryzacyjna 

4 tygodnie (20 dni - 160 godz.), po II semestrze

Opiekun dydaktyczno- wychowawczy - mgr inż. arch. Agata Bentkowska

Termin realizacji praktyki:

Praktyka zawodowa I w wymiarze 160 godzin obowiązuje studenta po II semestrze, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w trakcie przerwy wakacyjnej. Praktyka jest organizowana przez pracowników PPWSZ, architektów posiadających tytuł magistra inżyniera i wykazujących się własną praktyką zawodową.

Program praktyki (pobierz)

Zakres opracowania (pobierz)

Dzienniczek praktyki (pobierz)

Zgodnie z par. 9 Regulaminu Praktyk PPWSZ praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki,  podejmuje Opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki. Wzór podania - zaliczenie praktyki  na podstawie pracy zawodowej  (pobierz) wraz z informacją o pracy zawodowej studenta (pobierz)

 

 2. Praktyka budowlana

 4 tygodnie (20 dni - 160 godz.),  po IV semestrze

Opiekun dydaktyczno - wychowawczy - mgr inż. Grzegorz Kamieniarczyk

Termin realizacji praktyki: 01.07 - 31.08.2019 (4 tyg. w wybranym terminie)

Praktyka z zakresu przedmiotu „budownictwo ogólne". Odbycie praktyki na budowach jest warunkiem opanowania przez studenta umiejętności inwentaryzacji budynków oraz zaznajomienia go z procesem realizacji projektów architektoniczno - budowlanych, organizacją budowy, zasadami prowadzenia budowy itp.

  • Program i sposób zaliczenia praktyki  (pobierz)

  • Wzór wypełnienia karty tygodniowej w dzienniczku praktyk (pobierz)

  • Wzór wypełnienia dzienniczka praktyk (pobierz)

  • Karta zgłoszenia na praktykę  - wypełnione karty wraz z akceptacją opiekuna praktyki należy składać w pok. 227.  (pobierz)

  • Ankieta (pobierz)

Na podstawie karty zgłoszenia przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPWSZ a zakładem pracy.  Przed rozpoczęciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1  egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.

  •  Zgodnie z par. 9 Regulaminu Praktyk PPWSZ praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki,  podejmuje Opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki. Wzór podania - zaliczenie praktyki  na podstawie pracy zawodowej  (pobierz) wraz z informacją o pracy zawodowej studenta (pobierz)

 

3. Praktyka przeddyplomowa - projektowa

4 tygodnie (20 dni - 160 godz.), po VI semestrze

Opiekun dydaktyczno - wychowawczy - mgr inż. arch. Anna Jędrysko

Termin realizacji praktyki: 01.07. - 31.08.2019 r. (4 tyg w wybranym terminie)

Studenci odbywają praktykę w wybranych przez siebie biurach projektowych.  Celem praktyki jest aktywne zapoznanie się z pracą na stanowisku asystenta architekta.

  • Ramowy program praktyki (pobierz)

  • Karta zgłoszenia na praktykę - wypełnione karty wraz z akceptacją opiekuna praktyki nalezy składać w pok. 227 (pobierz)

  • Ankieta (pobierz)

Na podstawie karty zgłoszenia przygotowywane jest porozumienie pomiędzy PPWSZ a zakładem pracy.  Przed rozpoczeciem praktyki student jest zobowiązany do odbioru 2 egzemplarzy porozumienia i dostarczenia ich do zakładu pracy w celu podpisania. 1  egzemplarz porozumienia należy zwrócić do pok. 227.

  •  Zgodnie z par. 9 Regulaminu Praktyk PPWSZ praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki,  podejmuje Opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki. Wzór podania -  - zaliczenie praktyki na podstawie pracy zawodowej (pobierz) wraz z informacją o pracy zawodowej studenta (pobierz)