Warsztaty dziennikarskieFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Inżynieria Środowiska
telefon: 18 26 10 730
iis@ppuz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 728
dos@ppuz.edu.pl

Praktyki zawodowe

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH  NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Procedura

 1. Student wybiera miejsce praktyki z listy miejsc, które przedstawia opiekun lub (za zgodą Opiekuna) wybiera nowe miejsce, którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki.

2. Student kontaktuje się z pracodawcą z wydrukowaną wcześniej kartą zgłoszenia na praktyki. Po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbycie praktyki należy wypełnić kartę  wraz z  podpisem pracodawcy.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia na praktyki należy złożyć do zatwierdzenia u Opiekuna praktyk z ramienia Uczelni. Termin złożenia karty - do 22 listopada 2019 r. Warunkiem podpisania karty jest także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Skierowanie na praktyki będzie dostępne do odbioru  w Dziale Obsługi Studenta pok. 227.  od 7 stycznia 2020 r.

5. W związku ze zmianą nazwy Uczelni konieczne będzie podpisanie porozumienia.  Po złożeniu karty zgłoszenia na praktytkę, student odbiera z Działu Obsługi Studenta 2 egz. porozumienia i zanosi je do podpisu do instytucji. Jeden egzemplarz porozumienia zwraca do PPUZ przed rozpoczęciem praktyki.

6. Odbywając praktyki należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać. Po każdym tygodniu praktyki należy poprosić praktykodawcę o złożenie podpisu, stanowiącego potwierdzenie realizowanych zadań).

7. Uzupełniony dziennik praktyk (dziennik praktyk powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki)  wraz ze sprawozdaniem  należy złożyć do opiekuna praktyki w wyznaczonym terminie.

8. Karta zgłoszenia na praktykę (pobierz)

9. Program praktyki (pobierz)

 

Praktyka śródsemestralna w semestrze VII

Czas trwania - 13.01 - 07.02.2020 (4 tygodnie - 120 godzin)

Opiekun - dr hab. inż. Henryk Woźniak

Ogólne założenia i cele praktyk

Praktyka składa się z dwóch dwutygodniowych części: pierwsza będzie odbywać się w jednostkach samorządu terytorialnego, druga w zakładach geodezyjno-kartograficznych.

            Celem praktyki w jednostkach samorządu terytorialnego jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w strukturach samorządu gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Student pozna strukturę wybranego urzędu i jego zadania, zwłaszcza w zakresie gospodarowania i zarzadzania przestrzenią oraz podstaw prawnych i zasad sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem czynników geologicznych. Niezbędnym elementem praktyki będzie również poznanie obowiązków i zadań pełnionych przez odpowiednią jednostkę administracji geologicznej (geologa powiatowego).

            Celem praktyki geodezyjno-kartograficznej jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu kartografii oraz pomiarów geodezyjnych niezbędnych w pracy geologa. W ramach praktyki odbywanej w biurze geodezyjnym student zapozna się z rodzajami map i planów topograficznych, ich nomenklaturą, stosowanym nazewnictwem i symboliką oraz umiejętnością czytania map i korzystania z nich. W części praktyki odbywanej w terenie student zapozna się z podstawowym sprzętem geodezyjnym służącym do dowiązywania i niwelacji punków badań i obserwacji do istniejącej sieci geodezyjnej oraz zasadami sporządzania szkiców topograficznych.  

  Obydwie części praktyki będą mieć charakter obserwacji a część geodezyjna również próbnej pracy studenta przy pomiarach geodezyjnych.

4. Warunek zaliczenia

  Podstawę zaliczenia praktyki będzie stanowić poprawnie uzupełniony dziennik praktyk podpisany i potwierdzony pieczątką przez kierownika firmy lub opiekuna (patrona) przydzielonego studentowi oraz sprawozdanie w formacie A4.

 

Student zobowiązany jest do:

 

1.Zaznajomienia się z regulaminem  studenckich  praktyk  zawodowych (pobierz)  i  programem  praktyk  dla danego kierunku i poziomu studiów.

 

2.Ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a w przypadku kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu dodatkowo od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki.

 

3.Rzetelnego realizowania programu praktyki, przestrzegania ustalonego u Pracodawcy porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i regulaminu pracy.

 

4.Przestrzegania  zasad  zachowania  tajemnicy  służbowej  oraz  ochrony  poufności  danych  w zakresie określonym przez Pracodawcę.

 

5.Bieżącego i prawidłowego prowadzenia dokumentów związanych z praktyką, potwierdzanych podpisem Patrona i pieczątką Pracodawcy.

 

6.Godnego reprezentowania Uczelni podczas odbywania praktyki.

 

7.Terminowego rozliczenia się z odbytej praktyki z Opiekunem.