Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

STUDIA DUALNE NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - PROFIL PRAKTYCZNY W PODHALAŃSKIM OŚRODKU NAUK EKONOMICZNYCH

 

Tytuł projektu: Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych

Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-DU22/18

Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2018-07-01 do: 2021-09-30

Umowa o dofinansowanie: POWR.03.01.00-00-DU22/18-00

Dofinansowanie projektu z UE: 2 190 305,76 zł

Grupa docelowa: Wsparciem w ramach projektu studiów dualnych zostaną objęci kandydaci na studia I stopnia kierunku Finanse i rachunkowość, którzy przejawiają chęć do podnoszenia kwalifikacji praktycznych i zdobywania doświadczeń zawodowych w trakcie trwania studiów. Projektem zostaną objęci absolwenci szkół średnich.

Cel projektu: Poprawa jakości kształcenia kompetentnych i dobrze przygotowanych praktycznie absolwentów zdolnych do podejmowania i kontynuowania zatrudnienia we współczesnych warunkach gospodarki rynkowej.

 

Komunikaty

ORGANIZACJA ROKU 2018/19   ROZKŁAD TYGODNI DYDAKTYCZNYCH - STUDIA DUALNE PONE - ROK AKADEMICKI 2018/2019

więcej »

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

  ZASADA RÓWNOŚCI SZANS I NIEDYSKRYMINACJI, W TYM DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAM  Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dla funduszy unijnych jedną z podstawowych polityk horyzontalnych, obowiązujących w całej Unii Europejskiej. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na...

więcej »

Zgłoszenie specjalnych potrzeb uczestników projektu

  W związku z realizacją projektu pn. „Studia dualne na kierunku finanse i rachunkowość - profil praktyczny w Podhalańskim Ośrodku Nauk Ekonomicznych”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 oraz ze środków budżetu państwa prosimy o ZGŁASZANIE SPECJALNYCH POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTU pod poniżej podane dane kontaktowe do wyznaczonej "osoby pierwszego kontaktu” pozwalające na zgłoszenie...

więcej »
1 2