Legia akademickaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

ENROLMENT CONDITIONS FOR FOREIGNERS

Enrolment conditions for foreigners

Условия набора для иностранцев

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego.

Uwaga! Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie oraz obywatelstwo innego kraju zobowiązani są do ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach dotyczących obywateli polskich.

Cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeśli spełnią przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1) posiadają ważną Kartę Polaka;
2) posiadają zezwolenie na pobyt stały;
3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami rodzin takich osób, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) posiadają wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
8) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodzin takich osób, posiadającymi prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy, którzy:

1) nie spełniają żadnego z powyższych warunków,

2) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, którzy zdecydowali się podjąć studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich,

3) osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich,

mogą podejmować i odbywać kształcenie na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z warunkami zawartymi w poniższej uchwale:

Uchwała w sprawie zasad podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim w PPWSZ w Nowym Targu przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe wyłącznie na zasadach odpłatności.

Cudzoziemcy podejmujący studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Zasady podejmowania studiów prowadzonych w języku polskim przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

więcej »

Cudzoziemcy podejmujący studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich

Zasady podejmowania i odbywania studiów prowadzonych w języku polskim przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich

więcej »