ErasmusLegia akademickaFA projektBaner FEbiblioteka

AKTUALNE KONKURSY

Rejestr proponowanych programów 2019/2020:

 

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Podstawowe informacje o programie

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

1 grudnia 2019 r.

31 grudnia 2019 r. 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami MNiSW o stypendium może ubiegać się młody naukowiec. Pod tym terminem rozumiana jest:

osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może występować:

 • Rektor,
 • dyrektor instytutu PAN,
 • instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,
 • osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.

Strona internetowa konkursy na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

Dialog - nabór wniosków w 2019 r.

 

31 grudnia 2019 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019 r.  Na  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, przeznaczonych zostanie 20 mln zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW program obejmuje dofinansowanie projektów w trzech obszarach:

Doskonałość naukowa

 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
 • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

Nauka dla innowacyjności

 • otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

Humanistyka dla rozwoju

 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.

Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 100 000 zł do 2 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o programie Dialog można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

EIC Horizon Prize: Wczesne ostrzeganie o epidemiach

 

1 września 2020 r.

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu EIC Horizon Prize w kategorii wczesnego ostrzegania o epidemiach. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE cele konkursu jest pomoc w zapobieganiu przyszłym epidemiom chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra, poprzez opracowanie systemu wczesnego ostrzegania opartego na danych z obserwacji Ziemi. Autor najlepszego pomysłu otrzyma 5 mln euro.

 

Zgodnie z informacjami KPK Programów Badawczych UE nagroda zostanie przyznana na:

na opracowanie skalowalnego, niezawodnego i opłacalnego systemu wczesnego ostrzegania, wykorzystującego dane z obserwacji Ziemi i inne rodzaje danych geolokalizacyjnych do prognozowania i monitorowania epidemii chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Przypominamy, że do 23 lutego 2019 r. trwa także nabór zgłoszeń do konkursu EIC Horizon Prize w kategorii innowacyjne akumulatory do pojazdów elektrycznych.