Student na tropieProjekt NBPWarsztaty dziennikarskieFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Rekrutacja na podstawie weryfikacji efektów uczenia się

Uchwała nr 19/2015 Senatu PPWSZ w Nowym Targu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie potwierdzania efektów uczenia się w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się

Wykaz przedmiotów obiętych procedurą uczenia się dla poszczególnych kierunków prowadzonych w PPWSZ

Efekty uczenia się to zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów wyższych, w ramach edukacji pozaformalnej m.in. kursy i szkolenia oraz nieformalnej m.in. umiejętności zawodowe i społeczne, samodoskonalenie, wolontariat.

Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

1) osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia;

2) osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

3) osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia.

W przypadku absolwentów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych przystępujących do potwierdzania efektów uczenia się nie jest wymagane spełnienie warunku pięcioletniego doświadczenia zawodowego.

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć kandydatowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia.

Efektów uczenia się nie można potwierdzać w przypadku kierunku studiów pielęgniarstwo oraz architektura.

Potwierdzenie efektów uczenia się ważne jest przez okres jednego roku akademickiego.

Wnioskodawca składa wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się dla danego przedmiotu/modułu do Działu Nauczania i Spraw Studenckich .

Do wniosku dołącza się:

1) kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu);

2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementem do dyplomu (oryginały do wglądu);

3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej;

4) dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej;

5) kserokopię dowodu osobistego;

6) potwierdzenie wniesienia opłaty.

Przez dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy zawodowej rozumie się: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, staże zawodowe, zaświadczenia o udziale w wolontariatach, zaświadczenia z zakładów pracy, świadectwa pracy, kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej itp.

Przez dokumentację pozwalającą ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zostały nabyte w drodze edukacji pozaformalnej i nieformalnej, rozumie się: certyfikaty, dyplomy lub zaświadczenia o ukończeniu kursu bądź szkolenia, certyfikaty językowe, zakres obowiązków służbowych, opis stanowiska pracy, dokumenty potwierdzające udział w pracach badawczych, projektowych lub organizacyjnych, opis doświadczenia zawodowego, opinie pracodawcy, rekomendacje itp.

Wnioski o potwierdzanie efektów uczenia się wraz z wymaganymi dokumentami, mogą być składane w ciągu całego roku akademickiego w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich. W przypadku, gdy rok akademicki rozpoczyna się w semestrze zimowym, wniosek powinien zostać złożony nie później niż do 31 marca danego roku kalendarzowego, jeżeli rok akademicki rozpoczyna się w semestrze letnim nie później niż do 30 września.

Szczegółowych informacji dotyczących procedury potwierdzania efektów uczenia się udziela mgr Maria Sproch.

Dane teleadresowe: Dział Nauczania i Spraw Studenkich, pok. 224, tel. 18 26 10 740, e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Osoby, którym potwierdzono efekty uczenia się, mogą zostać przyjęte na studia na wybrany kierunek studiów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów zamieszczonych w zakładce: zasady rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie.